banner

Review Articles

 • S.NO.

  Title

  Author(s)

  Publisher

  50 Years of Dryland Agriculture Research in AICRPDA: An Overview G. Ravindra Chary, Vinod Kumar Singh, S. Bhaskar and S.K. Chaudhari Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 1-22.
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Bastar Plateau Zone of Chhattisgarh A.K. Thakur, T. Chandrakar, A.K. Kerketta, A. Pradhan, G. Ravindra Chary, K.A. Gopinath and B. Narsimlu Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 39-42
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Northern Dry Zone of Karnataka M.S. Shirahatti, R.A. Nandagavi, U.M. Momin, B.H. Kumara, S.B. Patil, G Ravindra Chary, V.S. Surakod, M.A. Gaddankeri, S.G. Kanthi and H.S. Patil Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 51-59
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Scarcity Zone of Maharashtra V.M. Amrutsagar, S.K. Upadhye, N.J. Ranshur, G. Ravindra Chary, S.V. Khadtare and D.K. Kathmale Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 60-68
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Southern Zone of Rajasthan J.K. Balyan, R.K. Sharma, S.K. Sharma, M.L. Jat, A.K. Kothari, K.C. Laddha, S.N. Sodani, P.M. Jain, P.L. Maliwal, B.S. Kumapawat and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 69-76
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Low Altitude Sub-Tropical Zone of Jammu and Kashmir A.P. Singh, Jai Kumar, Brinder Singh, Rohit Sharma and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 88-93
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Scarce Rainfall Zone of Andhra Pradesh B. Sahadeva Reddy, Y. Padmalatha, T. Yellamanda Reddy, K.C. Nataraja, A. Malliswara Reddy, C. Radha Kumari, M. Vijaysankar Babu, K. Madhusudhan Reddy, K. Bhargavi, G. Narayana Swamy, Ch. Murali Krishna, D.V. Srinivasulu, K.A. Gopinath and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 123-129
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Malwa Plateau Zone of Madhya Pradesh Bharat Singh, D.V. Bhagat, S.K. Choudhary, K.S. Bangar, M.L. Jadav, N. Kumawat, S. Holkar, A. Upadhyay, S.K. Sharma, K.A. Gopinath, G. Ravindra Chary, A.K. Shukla and V.K. Singh Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 130-134
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Kymore Plateau and Satpura Hills Zone of Madhya Pradesh R.K. Tiwari, S.M. Kurumvansi, Sudhanshu Pandey, Abhishek Soni, Satish Singh Baghel, K.A. Gopinath and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 135-138
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Southern Zone of Tamil Nadu S. Manoharan, M. Manikandan, V. Sanjivkumar, K. Baskar, G. Guru and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 149-154
  Overview of Dryland Agriculture Research and Achievements in Central Maharashtra Zone of Maharashtra W.N. Narkhede, M.S. Pendke, B.V. Asewar, P.H. Gourkhede, D.P. Waskar and G. Ravindra Chary Indian Journal of Dryland Agricultural research and Development, Vol 37(2): 155-160
  Enhancing Climate Resilience of Rainfed Agriculture through Sustainable Soil and Nutrient Management V.K. Singh, Sumanta Kundu, G. Pratibha, K. Sammi Reddy, A.K. Indoria and J. Naveen Indian Journal of Fertilizers, Vol. 18(11): 1052-1069
  Soil Carbon Management for Mitigating Emission of Greenhouse Gases in Drylands V.K. Singh, Sumanta Kundu, G. Pratibha, K. Sammi Reddy, A.K. Indoria and J. Naveen Indian Journal of Fertilizers, Vol. 18(11): 1070-1089
  Soil and Crop Management for Enhanced Nutrient Use Efficiency in Hill Areas S.S. Rathore, Kapila Shekhawat, Subhsah Babu and V.K. Singh Indian Journal of Fertilizers, Vol. 18(11): 1114-1125